Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych
i ma zastosowanie do użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem sklep.veggo.pl. oraz do
aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich
pośrednictwem drogą elektroniczną, droga telefoniczną bądź osobiście w siedzibie
Administratora.
2. Veggo K i J Bis Sp.j. wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych
osobowych określone w art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych podaje
w niniejszej Polityce Prywatności wszystkie niezbędne informacje.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Veggo K i J Bis Spółka Jawna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 15 lok.2, 02-170 Warszawa, Oddział w Piotrkówku
Małym ul. Strzykulska 25d, 05-850 Piotrkówek Mały wpisanego do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000220659, NIP 522 27 48 351 REGON 015855661.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celu:
1) realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane
dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
3) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO,
4) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5) udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO,
6) rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed
roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
7) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. prowadzenia
rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych
statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz wykonanie umowy w przypadku
złożenia zamówienia przez formularz kontaktowy na stronie internetowej. W takim przypadku
przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty współpracujące z Administratorem,
w szczególności świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne.
7. Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania
danych jest zgoda osoby której dane są przetwarzane.
8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do:
korzystania ze Sklepu, stron internetowych, aplikacji Administratora, odpowiedzi na Państwa
zapytanie, realizacji umowy, wysłanie zamówionej przez Państwa informacji marketingowej,
handlowej oraz warunkuje wykonanie dostawy na podstawie zawartej umowy. Jeśli Pan/Pani
zobowiązany/a jest do podania danych, to w przypadku ich nie podania konsekwencją będzie
odmowa dostawy.
9. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania. Osoba podająca dane ma prawo zażądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


10. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych:
Veggo K i J Bis Spółka Jawna, Oddział w Piotrkówku Małym ul. Strzykulska 25d, 05-850
Piotrkówek Mały.
Adres e-mail: biuro@veggo.pl
Numer telefonu: 22 350 47 90.
Numer fax: 22 350 47 91.
11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-
193), ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
13. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie,
polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie
sklepu.
14. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników
przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
15. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub
towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach
internetowych komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu
efektu handlowego.
16. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji
funkcji lub właściwości stron internetowych, aplikacji, a także zaprzestania działalności,
przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez
obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie
mogą naruszać praw użytkownika.
17. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej
wersji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl